logo


Calendari:

· 11 de juliol: Inici del procés de debat dels documents i elecció de delegats i delegades a les assemblees de base.

· 9 d’octubre: Finalització del període de debat dels documents a les assemblees de base, així com d’elecció de delegats i delegades.

· 11 d’octubre: Darrer dia per fer arribar les actes d’esmenes i delegats/des escollits/des.

· 15 d’octubre: Consell Nacional per escollir els delegats/des nats/es, la proposta de mesa, la comissió de credencials, la comissió de resolucions i la comissió de candidatures, així com la proposta d’horari.

· 21-24 d’octubre: Comunicació d’esmenes aprovades, rebutjades i transaccionades a les assemblees de base.

· 29-30 d’octubre: 7a Assemblea Nacional d’EUiA.

Normes:

Convocatòria.

Tal i com estableixen els Estatuts d’EUiA, la convocatòria de l’Assemblea Nacional d’EUiA correspon al Consell Nacional (article 56). El Consell Nacional del 9 d’abril de 2016 aprova la convocatòria de la 7a Assemblea Nacional d’EUiA.

Composició de l’Assemblea

La composició de la 7a Assemblea serà la que estableixen els Estatuts a l’article 51:

«Article 51.- L’Assemblea Nacional estarà constituïda pel conjunt de l’afiliació de les organitzacions de base del moviment polític i social, a través dels delegats i delegades que elegeixin segons els criteris de proporcionalitat i d’acord amb les normes establertes pel Consell Nacional. El Consell Nacional participarà en l’Assemblea Nacional amb veu. Les persones del Consell Nacional que siguin elegides com a delegats/des a l’Assemblea Nacional per les seves assemblees de base ho faran amb veu i vot. El Consell Nacional podrà determinar que un nombre que no superi el 10% del Consell Nacional, siguin delegats/des nats/es a l’Assemblea Nacional en funció de les seves responsabilitats en la Comissió Nacional o Permanent.»

El Consell Nacional podrà convidar les persones, entitats, partits polítics, sindicats, plataformes, moviments socials, etc. que consideri necessari.

Elecció de delegats/des

Els/les delegats/des seran escollits per les seves assemblees de base, seguint la proporció d’un/a cada 5 afiliats/des o fracció de 3. Només podran ser electores i elegibles les persones que constin al cens definitiu d’afiliats/des (és a dir, que estiguin al corrent de pagament).

Les assemblees de base escolliran un mínim d’un 10% de suplents dels delegats/des que els corresponguin, sempre que sigui possible.

Les assemblees de base podran convidar persones fins un 10% del nombre de delegats/des que els correspongui escollir.

Els delegats/des, suplents i convidats/des escollits/des, s’hauran de fer arribar a l’Àrea d’Organització nacional dins el termini establert, amb una acta en format digital per facilitar-ne l’edició, signada pel coordinador/a de l’assemblea i el/la responsable d’Organització.

Debat dels documents a les assemblees de base

Es garantirà la recepció dels materials aprovats pel Consell Nacional a tota l’afiliació en el mínim termini possible.

Les assemblees de base podran fer tantes reunions com considerin oportú, amb l’objectiu de facilitar la màxima participació dels afiliats i afiliades i de les persones amigues, però com a mínim n’hauran de celebrar una que haurà de ser convocada en temps (7 dies abans) i forma (fent constar l’ordre del dia, el lloc i hora de celebració). Les comissions locals i sectorials hauran d’enviar còpia de les cartes de convocatòria i el calendari de reunions a l’Àrea d’Organització nacional.

La direcció nacional garantirà l’assistència de persones que formin part de l’equip d’elaboració dels documents per presentar-los en totes aquelles assemblees que així ho demanin.

Les assemblees seran obertes a la participació d’amics i amigues d’EUiA (gent d’EUiA), cercant la màxima participació de les persones del nostre entorn i amb les que compartim espais i lluites. Només podran participar a les votacions d’esmenes als documents les persones que constin al cens definitiu d’afiliats/des.

Les esmenes i/o aportacions als materials de debat d’EUiA hauran d’obtenir un 20% dels vots dels/les afiliats/des assistents al plenari per tal que siguin transmeses a la ponència. Les que obtinguin més vots a favor que en contra seran considerades majoritàries, i les que no obtinguin més vots favorables que contraris però obtinguin un mínim d’un 20% seran considerades minoritàries.

Caldrà especificar de forma clara l’apartat, pàgina i número de línia que s’esmena. Les esmenes s’hauran de fer arribar a l’Àrea d’Organització nacional dins el termini establert, amb una acta en format digital per facilitar-ne l’edició, signada pel coordinador/a de l’assemblea i el/la responsable d’Organització.

Impugnacions

Qualsevol afiliat/da podrà impugnar els acords que hagi pres la seva assemblea de base si considera que s’han vulnerat els seus drets com afiliat/da o els Estatuts, durant els 3 dies posteriors a la celebració de la seva assemblea. La Comissió de Garanties i Control haurà d’emetre una conclusió el més aviat possible i com a màxim 48 hores abans de la celebració de 7a Assemblea Nacional.

Elecció del Consell Nacional, la Comissió de Garanties i Control i la Comissió de Comptes

El Consell Nacional farà una proposta de número de membres del Consell Nacional a escollir en el procés assembleari. L’Assemblea podrà acordar un número diferent de membres del Consell Nacional.

Tal com estableix l’article 55.a dels Estatuts d’EUiA: «El 50% del total del Consell Nacional serà elegit a l’Assemblea Nacional mitjançant vot individual, procurant aconseguir el consens, respectant la pluralitat i assegurant la paritat entre homes i dones, per a la qual cosa es prendran les mesures polítiques i tècniques necessàries.» Així mateix, l’article 55.c estableix que: «Es garantirà, com a mínim, el mateix percentatge de joves al Consell Nacional que d’afiliació juvenil (menors de 31 anys).»

La Comissió de Candidatures treballarà per construir consensos i aconseguir una candidatura unitària, que reflecteixi la pluralitat i riquesa de l’organització. En cas que això no sigui possible, es podran presentar candidatures al Consell Nacional pel 50% que ha d’escollir l’Assemblea en llistes, sempre que reuneixi un 10% d’avals de delegats/des que composen l’Assemblea. Hauran de ser llistes tancades, bloquejades i que assegurin com a mínim el 25% dels llocs a cobrir, paritàries (cremallera), i amb el percentatge de joves que s’estableixi un cop es tanqui el cens, per trams de 10 persones.
L’elecció es farà per vot individual, amb urna, i acreditant la identitat amb document oficial (DNI, passaport) en el moment de la votació. Les diferents candidatures podran nomenar apoderats/des per fer el seguiment de la votació. El repartiment de membres al Consell Nacional es farà mitjançant el sistema proporcional pur.
Pel que fa a l’altre 50% del Consell, l’article 55.b dels Estatuts explicita: «L’altre 50% del Consell Nacional serà elegit per les delegacions que assisteixin a l’Assemblea Nacional d’acord amb el nombre i mecanismes acordats a la mateixa. En tot cas es garantirà, sempre que sigui possible, la presència d’un mínim del 30% de dones, amb tendència a la paritat.»

Inscripció

Per ajudar a sufragar les despeses relacionades amb l’Assemblea, aquesta tindrà una inscripció de 5 euros. En qualsevol cas, es garantirà que cap delegat o delegada quedi exclòs de participar per motius econòmics.

2. Reglament

Comissió de Credencials

Es constituirà el dia d’inici de l’Assemblea, abans de l’hora d’inici de les acreditacions. La seva composició la determinarà el Consell Nacional del 15 d’octubre. Escollirà entre els seus membres un/a president/a i un/a secretari/a. Un cop constituïda, autoritzarà al servei tècnic l’inici d’entrega de credencials i en supervisarà la feina.

Es reunirà de manera extraordinària per resoldre qualsevol incidència que es pugui produir, i n’informarà a la mesa mitjançant acta firmada.
Un com finalitzat el termini d’acreditacions, donarà compte a la mesa dels seus treballs i de la composició de l’Assemblea.

Comissió de Candidatures

La seva composició la determinarà el Consell Nacional del 15 d’octubre. Es constituirà amb la major brevetat possible, escollint entre els seus membres a un/a portaveu, i començarà els seus treballs. Treballarà per construir consensos i aconseguir una candidatura unitària, que reflecteixi la pluralitat i riquesa de l’organització.

La Mesa de l’Assemblea

A l’inici de l’Assemblea una representació del Consell Nacional sortint ocuparà la Mesa, saludarà a l’Assemblea i presentarà la proposta de Mesa emanada del Consell Nacional del 15 d’octubre. Si cal, s’obrirà un torn de paraules i es procedirà a la votació. Si hi ha una proposta alternativa, haurà de ser avalada pel 10% dels delegats/des de l’Assemblea.

Un cop aprovada, escollirà entre els seus membres una presidència, dues vicepresidències i dues secretaries.
La Mesa és l’encarregada d’ordenar i moderar els debats de l’Assemblea. Resol tots els conflictes que puguin sorgir, dóna i retira la paraula, sotmet a votació les esmenes, documents i propostes, i s’encarrega de la gestió de l’horari de l’Assemblea.

El/la president/a de la mesa donarà inici als treballs de l’Assemblea amb la votació del reglament i l’horari.

Debat dels documents durant la 7a Assemblea

L’Assemblea podrà treballar en plenari i/o en comissions, en funció del resultat del debat i la gestió del temps al llarg de l’assemblea que correspon a la Mesa de l’Assemblea.

Totes les votacions es realitzaran a traves de vot personal i directe. Es faran a mà alçada, amb l’element identificatiu facilitat amb els materials de l’Assemblea.

Tots els delegats i delegades disposaran a l’inici de l’Assemblea de tots els documents, incloses les esmenes rebudes en el temps i forma que estableixen aquestes normes. La ponència facilitarà les esmenes que han estat acceptades i rebutjades, així com les propostes de transaccionals. Totes les esmenes no acceptades per la ponència seran sotmeses a votació. Les votacions es faran a mà alçada, després d’una intervenció en defensa de l’esmena per part d’alguna persona de l’assemblea de base que l’hagi presentat i una altra intervenció de la ponència. Les esmenes que no siguin defensades es consideraran decaigudes. En cas que la persona esmenant decideixi no defensar l’esmena presentada, qualsevol altre delegat/da pot demanar defensar-la.
En el cas de les transaccionals, es consultarà a les assemblees de base que hagin presentat l’esmena transaccionada sobre la seva acceptació. En cas que no s’accepti la proposta de transaccional, es passarà a la defensa de l’esmena i posterior votació (entre la transaccional i l’esmena). En cas que la transaccional sigui acceptada per l’assemblea de base que presenta l’esmena, qualsevol altre delegat/da podrà demanar que es voti l’esmena original, passant a defensar-la ell/a mateix/a (en aquest cas es votarà entre la transaccional i l’esmena). En cas d’esmenes a la totalitat o que englobin parts importants del text, seran discutides abans de les esmenes parcials referides a la mateixa part del text. L’aprovació d’una esmena a la totalitat o a una part important del text, suposarà que decaiguin totes les esmenes parcials al mateix text. La Mesa és l’encarregada d’ordenar el debat.

Comissió de Resolucions

La seva composició la determinarà el Consell Nacional del 15 d’octubre. Escollirà entre els seus membres a un/a portaveu. Recepcionarà les propostes de resolució que tractin exclusivament sobre temes relacionats amb l’actualitat política, social o cultural i que no formin part dels debats de l’Assemblea. Les resolucions presentades hauran d’estar avalades per un mínim d’un 10% dels delegats/des de l’Assemblea.

Un cop finalitzat el termini de presentació de resolucions, la comissió es reunirà per ordenar-ne la presentació i el debat. En donarà compte a la Mesa.

Leave a Reply

*

captcha *